Endring i lov av 21. november 1952 nr. 3 om tjenesteplikt i politiet

Ot.prp. nr. 50, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 78 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1991 Innst. O. nr. 79 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1991