Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. O. nr. 81 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997