Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 10 S (2013-2014) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2013 Innst. 10 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2014 for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner. Det er bevilget 1 852 783 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Budsjettvedtaket er 10 mill. kroner lavere enn forslaget i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), i tråd med budsjettforliket som ble inngått 15. november 2013 med regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2013