Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 15 S (2013-2014), Innst. 78 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 78 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet for følgende budsjettkapitler: Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping, kap. 571 Rammetilskudd til kommunene, kap. 575 Ressurskrevende tjenester, kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, kap. 2412 og 5312 Husbanken

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013