Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2013 kl. 10

Dato: 26.11.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [23:34:16]

Referat

 • 1.(90)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet (Prop. 7 S (2013–2014))

 • 2.(91)

  Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon) (Prop. 23 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(92)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet (Prop. 18 S (2013–2014))

 • 4.(93)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (Prop. 20 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(94)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Prop. 8 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 820–823 og kap. 3821 og 3822, som foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(95)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet (Prop. 16 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(96)

  Fullmakt til å ta opp statslån o.a. (Prop. 24 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8.(97)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 12 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9.(98)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 13 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 456 og 3456, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(99)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 14 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 231, som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11.(100)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Prop. 9 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 1, som sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, kap. 1562, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 1590, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12.(101)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet (Prop. 15 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13.(102)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for (Dokument 8:9 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 14.(103)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 11 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1062 og 4062, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 2540, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15.(104)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 17 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1137, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(105)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Prop. 19 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 2426 og 5613, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(106)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet (Prop. 21 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 18.(107)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Prop. 10 S (2013–2014))

 • 19.(108)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet (Prop. 22 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.