Lov om endring i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering m.v. forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll m.v.)

Ot.prp. nr. 45 (1996-97), Innst. O. nr. 66 (1996-97), beslutning. O. nr. 90 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. O. nr. 66 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997