Lov om endringer i veglov av 21. juni 1963 nr. 23 ( drivstoffavgift) ( finansieringstilskudd)

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 26, besl. O. nr. 29 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 21.03.1990 Innst. O. nr. 26 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.1990

   Behandlet i Lagtinget: 03.04.1990