Endring i lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg

Ot.prp. nr. 26, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 25 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.01.1990 Innst. O. nr. 20 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.1990

   Behandlet i Odelstinget: 08.02.1990

   Behandlet i Lagtinget: 15.02.1990