Lov om sosiale tjenester m.v. ( Sosialloven)

Ot.prp. nr. 8 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet ( Trukket tilbake ved Ot.meld. nr. 3, innst. O. 1 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet