Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt ( skatteloven) m.fl.

Ot.prp. nr. 52, innst. O. nr. 38, besl. O. nr. 46-51 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (Besl. O. nr. 51 ble behandlet i Lagtinget 14. juni 1990) ( sjømenn bosatt i utlandet) Innstilling avgitt 10.05.1990 Innst. O. nr. 38 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990