Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 44 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet