Lov om forsvunne personar og lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd)

Prop. 18 L (2014-2015), Innst. 183 L (2014-2015), Lovvedtak 47-48 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2015 Innst. 183 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov om forsvunne personer som inneholder regler om fremgangsmåten når en person er forsvunnet og ikke kan finnes verken levende eller død. Det er også vedtatt endringer i arveloven som innebærer avvikling av statens rett til arv slik at i tilfeller der det ikke er arvinger etter avdøde, skal formuen fordeles til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 24.03.2015