Lov om endringer i åndsverkloven ( opphavsrett og edb)

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 38 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen (Vedlegg NOU 1986:18 Opphavsrett og edb) Innstilling avgitt 25.04.1990 Innst. O. nr. 34 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1990

   Behandlet i Odelstinget: 08.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 22.05.1990