Lov om endringer i lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing, lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp, lov av 17 desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 49, innst. O. nr. 57, besl. O. nr. 62 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1990 Innst. O. nr. 57 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990