Lov om endring i lov av 12. desember 1958 nr. 7 om fengselsvesenet ( fengselsloven)

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 55 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1990 Innst. O. nr. 51 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990