Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013)

Prop. 62 L (2014-2015), Innst. 244 L (2014-2015), Lovvedtak 70 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 244 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 62 L (2014-2015) Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013). Komiteens tilråding ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 26.05.2015