Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S (2014-2015), Innst. 393 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2015 Innst. 393 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa samtykket i at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark. Kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan deltar i fase 1. Målet for pakken er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og at forholdene for næringstransporter skal forbedres. I fase 1 prioriteres utbygging av strekninger på rv. 36 og fv. 32 ,og videre bl.a. næringstransporttiltak, gang- og sykkelvegutbygging, kollektivtrafikk- og trafikksikkerhetstiltak. Samlet øknomisk ramme for pakken er 2,7 mrd. kroner og skal finansieres med bompenger (1,38 mrd. kroner) og videre med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Det er lagt opp til 10 års innkreving av bompenger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015