Endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank og i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 68, innst. O. nr. 55, besl. O. nr. 70 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 29.05.1990 Innst. O. nr. 55 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990