Lov om endringar i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Ot.prp. nr. 38 (1996-97), Innst. O. nr. 95 (1996-97), beslutning. O. nr. 110 (1996-97), beslutning. L. nr. 4 (1996-97), beslutning. O. nr. 123 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1997 Innst. O. nr. 95 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1997

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1997