Lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og Militær Straffelov av 22. mai 1902 nr. 13

Ot.prp. nr. 35, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 74 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 08.06.1990 Innst. O. nr. 75 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1990