Lov om endringer i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer ( revisorloven) og i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper ( aksjeloven)

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 53 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. O. nr. 48 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990