Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 303 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helsepersonelloven § 51 om vilkår for spesialistgodkjenning. Lovendringen innebærer at Helse- og omsorgsdepartementet får en klar lovhjemmel til å forskriftsregulere ny ordning for spesialistutdanning for leger. Alle partier unntatt Senterpartiet, stemte for lovendringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2015