Stortinget - Møte mandag den 8. juni 2015 kl. 10

Dato: 08.06.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 76 (2014–2015), jf. Innst. 303 L (2014–2015) og Prop. 81 L (2014–2015))

Sak nr. 13 [16:59:07]

Stortingets vedtak til lov om endringer i helsepersonellloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)