Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt ( skatteloven) ( begrensning av skatteplikt for gevinster vunnet i lykkespill, konkurranser, lotterier)

Ot.prp. nr. 76, innst. O. nr. 69, besl. O. nr. 76 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. O. nr. 69 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1990