Lov om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

Ot.prp. nr. 74 for 1987-88, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 47 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 15.02.1989 Innst. O. nr. 31 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 20.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.1989