Lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Ot.prp. nr. 34 for 1987-88, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 1 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1988 Innst. O. nr. 2 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1988

   Behandlet i Odelstinget: 17.11.1988

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1988