Lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.m. ( vernetiltak)

Ot.prp. nr. 1, innst. O. nr. 26, besl. O. nr. 42 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.01.1989 Innst. O. nr. 26 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989