Lov om endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 30. mai 1975 nr. 18 sjømannslov og i lov av 18. juni 1971 nr 90 om mønstring av arbeidstakere på på skip m.v.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 17.11.1988 Innst. O. nr. 5 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1988

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.1988

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1988