Lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Ot.prp. nr. 30 (1996-97), Innst. O. nr. 97 (1996-97), beslutning. O. nr. 113 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1997 Innst. O. nr. 97 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997