Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m m

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 49, besl. O. nr. 74, besl. L. nr. 6, besl. O. nr. 94 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.04.1989 Innst. O. nr. 49 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1989