NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 49 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Meldingen omhandlet videreutvikling av arbeids- og velferdsforvaltningen. Følgende vedtak ble fattet: Regjeringen bes sørge for en sammenslåing til færre og større Nav-kontor. Det skal tas hensyn til behovet for samiskspråklige tjenester. Eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte Nav-kontor som følge av opphevelse av den statlige bemanningsgarantien må være lokalt forankret og basert på god lokal dialog. Tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal opprettholdes. Regjeringen bes sørge for at det enkelte Nav-kontor får økt handlefrihet og myndighet, og at man forsterker arbeidet med økt vekt på styring gjennom oppnådde resultater og mindre detaljstyring på virkemidler og aktiviteter. Stortinget ber regjeringen sørge for at Navs tilbud til personer med psykiske lidelser styrkes. De gode erfaringene fra forsøk med individuell jobbstøtte må tas vare på ved at arbeidsmetodikken som er utviklet, videreføres og videreformidles i etaten, etter utløpet av forsøksperiodene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2016