Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.v.

Ot.prp. nr. 18, unntatt pkt. 4, 6, 7, 8, og 9, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 18-25 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1988 Innst. O. nr. 11 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1988