Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling)

Prop. 80 L (2015-2016), Innst. 276 L (2015-2016), Lovvedtak 68 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 276 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i sjøloven samt opphevelse av enkelte eldre lover som ikke lenger har praktisk betydning. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.05.2016