Lov om endringer i I) Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. II) Lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (sekundærbruk av utøvende kunstneres prestasjoner)

Ot.prp. nr. 36, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 64 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 12.04.1989 Innst. O. nr. 48 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 24.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 02.05.1989