Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda

Innst. 279 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 279 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i tråd med personopplysningsloven § 43 oppnevnt ny leder og nestleder for Personvernnemnda fra 1. januar 2017. Personvernnemnda har sju medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen, med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Stortinget oppnevner leder og nestleder med personlige varamedlemmer, mens de andre fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Det er forutsatt i forarbeidene til loven at nemndmedlemmene skal oppnevnes ut fra faglige kvalifikasjoner, og at lederen og nestlederen skal ha juridisk embetseksamen. Følgende personer ble oppnevnt: - Som leder: Lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Kristel Heyerdahl. Personlig vara: Dommer i Oslo tingrett, Mats Wilhelm Ruland. - Som nestleder: Førsteamanuensis PhD ved Universitetet i Bergen, Bjørnar Borvik. Personlig vara: Advokat Ellen Eikeseth Mjøs.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2016