Lov om oppheving av lov av 15. mai 1964 nr. 2 om fagskulane i landbruket og endringar i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova)

Ot.prp. nr. 70, innst. O. nr. 64, besl. O. nr. 87 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1989 Innst. O. nr. 64 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1989