Lov om endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 69, innst. O. nr. 60, besl. O. nr. 86 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1989 Innst. O. nr. 60 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1989