Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.v.

Ot.prp. nr. 56, innst. O. nr. 72, besl. O. nr. 102-108 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. O. nr. 72 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989