Lov om endringer i lov 29. april 1899 om Eneret for Staten til Befordring af Meddelelse ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende Anlæg (telegrafloven)

Ot.prp. nr. 76, innst. O. nr. 78, besl. O. nr. 93 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. O. nr. 78 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.1989