Lov om endring i lov av 20. juni 1964 nr. 5 om legemidler m.v.

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 45, besl. O. nr. 58 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. O. nr. 45 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1989