Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven)

Ot.prp. nr. 60, innst. O. nr. 68 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. O. nr. 68 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 23.05.1989