Lov om endringer i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

Ot.prp. nr. 83, innst. O. nr. 107, besl. O. nr. 120 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. O. nr. 107 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989