Lov om yrkesskadeforsikring

Ot.prp. nr. 44, innst. O. nr. 73, besl. O. nr. 96 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1989 Innst. O. nr. 73 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989