Lov om endring i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett

Ot.prp. nr. 48, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 75 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.04.1989 Innst. O. nr. 50 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1989