Lov om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 112 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. O. nr. 112 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1989