1. Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 2. Lov om endringer i lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern 3. Lov om opphevelse av lov av 13. mai 1988 nr. 30 om midlertidig stillingsstopp for leger (Sterkere statlig styring av sykehusvirksomhet)

Ot.prp. nr. 71, innst. O. nr. 77, besl. O. nr. 98 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. O. nr. 77 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989