Lov om endringer i lov 14. august 1918 nr. 3 om offentlige auktioner og licitationer, og lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v.

Ot.prp. nr. 77, innst. O. nr. 103, besl. O. nr. 123 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1989 Innst. O. nr. 103 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989