Lov om endring i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 78, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 99 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.1989 Innst. O. nr. 79 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989