Lov om endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper m.m.

Ot.prp. nr. 88, innst. O. nr. 102, besl. O. nr. 125 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. O. nr. 102 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989