Lov om endring i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Ot.prp. nr. 85 for 1986-87, innst. O. nr. 15, besl. O. nr. 39 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet